Wykonanie systemu sterowania wentylacji budynku socjalno-technicznego
 

Wykonanie systemu sterowania wentylacji budynku socjalno-technicznego

 
 
 
Brzeg Dolny, 25.04.2014r.
 
PCC P4 Sp. z o.o.
w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”
ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:
 
Wykonanie systemu sterowania wentylacji budynku socjalno-technicznego innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA”
 
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu
Nr PCC P4/PCC P4/0023/14 do pobrania po zarejestrowaniu się na
Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl
 
 
Wymagany termin i miejsce wykonania zamówienia:
-  wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 30.11.2014r.
- Brzeg Dolny, ul.Sienkiewicza 4
Termin składania ofert: 07.05.2014r. do godz. 11.00, wnioski mogą być składane tylko poprzez
Platformę Zakupową.
 
Niezmiennym przez cały czas postępowania kryterium oceny ofert jest:
-              Cena:       100 %
 
Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).
 
 
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 717943609 w godz. 8.00 - 16.00 w dni robocze.
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work