Zakup filtrów i separatorów
 

Zakup filtrów i separatorów

 
 

Brzeg Dolny, 29.04.2014 r.
 
PCC P4 Sp. z o.o.
w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”
ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania:
 
”Zakup filtrów i separatorów dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego”
 
Zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Nr PCC P4/PCC P4/0015/14 do pobrania po zarejestrowaniu się na
Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest:
a)    zaprojektowanie, wytworzenie i dostawa filtrów i separatorów wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, zwanych dalej urządzeniami:
 
Część 1 - Filtry wykładane PFA/PTFE:
a.       Filtr F-1314
b.       Filtr F-1316
c.        Filtr F-1324
d.       Filtr F-1326
Część 2 – Separatory:
e.        Separator F-2303
f.        Separator pompy próżniowej F-1205
 
Część 3 - Filtry siatkowe:
g.        Filtr wody demineralizowanej F-3102
h.       Filtr wody przemysłowej F-3103
i.         Filtr wody przemysłowej F-3104
j.         Filtr gazu ziemnegoF-3210
k.       Filtr azotu F-3221
l.         Filtr powietrza pomiarowegoF-3702
m.     Filtr powietrza pomiarowego F-3703
 
 
b)    w przypadku zapotrzebowania Zamawiającego – nadzór nad montażem urządzeń, rozruchem i ruchem testowym.
Termin realizacji – do 30 września 2014.
 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Termin składania dokumentów na I etap postępowania:  7 maja 2014r. do godz. 13.00, przez Platformę Zakupową przez zakładkę Oferta.
 
 
Niezmiennymi przez cały czas postępowania kryteriami oceny ofert są:
Cena: 100 %,
 
Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).
 
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 717943624 w godz. 8.00 - 16.00 w dni robocze.
 
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work