Zakupy dotowane
 

Zakupy dotowane

 
 
 
 
2 czerwca 2015

Dostawa tworzywowych pomp membranowych z PTFE zasilanych sprężonym powietrzem


PCC MCAA Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: ” Dostawa tworzywowych pomp membranowych z PTFE zasilanych sprężonym powietrzem dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego” Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu Nr MCAA/MCAA/0015/15 do pobrania po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej www.zakupy.pcc.pl ...więcej


1 czerwca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania dostawa złączek AKPiA ...więcej


1 czerwca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


MCAA/MCAA/0022/15 - Dostawa mebli warsztatowych dla potrzeb budowy Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego U-P MCAA ...więcej


1 czerwca 2015

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy projektu zakupowego numer MCAA/MCAA/0016/15 - ” Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Innowacyjnej instalacji produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego U-P MCAA” ...więcej


1 czerwca 2015

Purchase of the packaged solidification and packing unit


PCC MCAA Sp. z o.o. in connection with the implementation of the project “Innovative Ultra-pure Monochloroacetic Acid Production Plant (U-P MCAA)” funded under the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013, Priority 4 „Investments in innovative undertakings”, Action 4.5 “Support of investments of significant importance for the economy”, Sub-Action 4.5.1 “Support of investments in the production sector” announces invitation to tender for the following task: “Purchase of the packaged solidification and packing unit for purposes of construction of the innovative ultra-pure monochloroacetic acid production plant " Invitation to submit a bid No MCAA/MCAA/0024/15 download after registration at Purchasing Platform www.zakupy.pcc.pl ...więcej


 
 
 
PCC. synergies at work